İLAN

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

05 Mart 2018

 

İ L A N

 

İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK

GAYRİMENKUL

 

 

İLÇESİ

 

 

MEVKİİ

 

PAFTA/

ADA/     PARSEL

 

MİKTAR (M²)

 

BELEDİYE HİSSESİ

 

TAHMİNİ BEDEL

 

 

 

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

 

 

ŞARTNAME BEDELİ

 

İMAR DURUMU

 

Küçükçekmece

 

Halkalı/Merkez

 

11/3

 

502,87

 

Tam

 

2.011.480,00 TL

 

60.344,40 TL

 

150,00 TL

 

B-3 kat Konut

 

  1.  Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 1 (bir) adet taşınmazın ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın   

 45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

  1.  İhaleye iştirak etmek isteyenlerin,

      -Gerçek Kişiler;

         *(T.C. Kimlik numarasını içeren) nüfus hüviyet sureti,

   * Aslı ibraz edilmek kaydıyla Nüfus Cüzdan fotokopisi,

         *İkametgah belgesi,

         *Geçici Teminat Makbuzu veya banka teminat mektubu,

   *Belediye borç ilişiği kesme yazısı,

   *Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

      -Tüzel Kişiler;

    *İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi  

      odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

    *Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili 

       olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletname,

    *Geçici Teminat Makbuzu veya banka teminat mektubu,

    *Belediye borç ilişiği kesme yazısı,

    *Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

       -Kamu Tüzel Kişileri;

     *Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu

       belge,

    *Ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesi.

      Yukarıda sayılan belgeleri içeren dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 22.03.2018 tarihi ihale saatine

      kadar vermeleri gerekmektedir.

  1. İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27. maddesi,  bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
  2. İhaleye katılacaklar %3 geçici teminat bedelini ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmak zorunda olup, bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  3. İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan iştirakçilerin, geçici teminat bedelleri irat kaydedilecektir.
  4. İhaleye ait şartname, 22/03/2018 tarihi ihale saatine kadar, Emlak İstimlak Müdürlüğünden 150,00 TL’ lik makbuz karşılığı temin edilecektir.
  5. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  6. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  7. Satış peşin para iledir. Satışın kesinleşmesine müteakip, yasal tebligat süresinden sonraki 15 gün içinde satış bedeli, peşin ve nakit olarak Belediye Veznesi veya hesabına ödenecektir. Taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak olan, KDV’si damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.
  8. İhale 22.03.2018 tarihinde saat 10:00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

 

 

                                                                                                                                     İlhan AYDIN

                                                                                                                           Emlak ve İstimlâk Müdürü