KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE AİT SOSYAL TESİSLERİN VE OTOPARKIN KİRAYA VERİLMESİ İLANI

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

30 Kasım 2017

İ L A N

 

İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜÇÜKÇKEMCE BELEDİYESİNE AİT SOSYAL TESİSLERİN VE OTOPARKIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

 

İLÇE/MAHALLE

PAFTA/  PARSEL

KİRALANACAK DÜKKANLAR

KİRA SÜRESİ (YIL)

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

 

ŞARTNAME BEDELİ

Küçükçekmece/       

Cumhuriyet Mahallesi

0/1445-1446 Parseller ve Park alanı

 

Soğuksu Sosyal Tesisleri

 

Macera Parkı İçerisindeki Büfe

 

Seyir Kulesine ait Kafeterya

3

5.000,00 TL.+%18 KDV

1.800,00 TL.

100,00 TL.

Küçükçekmece/       

Halaklı Atakent Mahallesi

392/5 Parsel ve Kentsel Hizmet Alanı

Selçuklu Sosyal Tesisi

 

Halkalı Sosyal Tesisi

3

3.000,00 TL.+%18 KDV

1.080,00 TL.

100,00 TL.

Küçükçekmece/       

Sultan Murat Mahallesi

12975 Parsel ve Park Alanı

Sosyal Tesis ve Otopark

3

4.000,00 TL.+%18 KDV

1.440,00 TL.

100,00 TL.

Küçükçekmece/       

Halkalı Atakent Mahallesi

0/698 Parselin Güney 657/1 Parselin Batısı

Menekşe Deresi Sosyal Tesisi

3

2.000,00 TL.+%18 KDV

720,00 TL.

100,00 TL.

 

1)      Küçükçekmece ilçesi, Cumhuriyet, Atakent ve Sultan Murat Mahallelerinde bulunan Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesislerinin ve Otoparkın 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre (açık teklif usulü) 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır. Her tesisin müracaatı ayrı olup, ihalesi de ayrı ayrı yapılacaktır.

2)      İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) nüfus hüviyet sureti ve aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini, tüzel kişilerin ise; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,    kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin  tüzel kişiliği temsile  

 yetkili olduğu belgeyi  ortak  katılım   halinde, ortak  girişim  beyannamesi, ayrıca gerçek  ve tüzel kişilerin geçici  

 teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ve Belediye borç ilişiği kesme yazısı, SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge içeren dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne   13.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar vermeleri gerekmektedir.

3)      İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde Belediyemiz Veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

4)      İhaleye katılacakların daha önce bir Belediyenin son üç yıl içerisinde Sosyal Tesisini işletmiş olması ve ilgili kurumdan bunu teyid eden belgenin getirmeleri gerekmektedir.

5)      Açık arttırmaya katılacaklar %3 geçici teminat bedelini 13.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar Belediyemiz veznesine yatırmak zorunda olup, bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6)      İhaleye ait şartname Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 100,00 TL‘lik makbuz karşılığı temin edilecektir.

7)      İhaleye katılacaklar geçici teminatı nakit olarak yatırmak istediklerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile bedelleri yatırabilirler.

8)      Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9)      İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10)  İhale 14.12.2017 tarihinde saat 10,00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

 

      İlan olunur.

 

 

                                                                                                                                         İlhan AYDIN

                                                                                                                               Emlak ve İstimlâk Müdürü