İLAN

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

03 Kasım 2016

 

İ L A N

 

İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

FATİH MAHALLESİ 12 PAFTA, 2242 PARSEL ÜZERİNDEKİ  KÜÇÜKÇEKMECE STADI TRİBÜN ALTINDA BULUNAN KÜÇÜKÇEKMECE BALIKÇI PAZARINDAKİ 5 ADET  DÜKKANIN ÇİĞ BALIK, PİŞMİŞ BALIK, MANAV ÜRÜNLERİ SATIŞ YERİ VE RESTORAN OLARAK   KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

 

İLÇE/MAHALLE

PAFTA/  PARSEL

KİRALANACAK DÜKKANLAR

KİRA SÜRESİ (YIL)

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

 

ŞARTNAME BEDELİ

Küçükçekmece/       

Fatih Mahallesi

12/2242

3  nolu dükkan

3

3.500,00 TL.+%18 KDV

1.260,00 TL.

100,00 TL.

4 nolu dükkan

3

3.500,00 TL.+%18 KDV

1.260,00 TL.

100,00 TL.

5  nolu dükkan

3

3.500,00 TL.+%18 KDV

1.260,00 TL.

100,00 TL.

 

 

6  nolu  dükkan

3

3.500,00 TL.+%18 KDV

1.260,00 TL.

100,00 TL.

7  nolu dükkan

3

3.500,00 TL.+%18 KDV

1.260,00 TL.

100,00 TL.

1)       Küçükçekmece ilçesi, Fatih Mahallesi 12 pafta, 2242 parsel üzerindeki Küçükçekmece Stadı tribün  altında bulunan Küçükçekmece Balıkçı Pazarındaki 3-4-5-6 ve 7 nolu dükkanların çiğ balık, pişmiş balık, manav ürünleri satış yeri ve restoran olarak kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre (açık teklif usulü) 3 yıl süre ile kiraya verilmesi aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır. Her dükkanın müracaatı ayrı olup, ihalesi de ayrı ayrı  yapılacaktır.

2)       İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

               Gerçek kişiler;

·         (T.C. Kimlik numarasını içeren) nüfus hüviyet  sureti

·         Aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus  cüzdan fotokopisi

·         İkametgah belgesi

·         Geçici teminat  makbuzu veya banka teminat mektubu

·         Belediye borç ilişiği kesme yazısı

·         Son üç yıl içinde faaliyet gösterdiğine dair Balıkçılar Derneğinden veya Ticaret Odasından alınmış ticaret sicil belgesi.

 

Tüzel Kişiler;

·         İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya  siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl  içinde alınmış sicil kayıt belgesi

·         Tüzel kişilik adına ihaleye   katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname

·         Geçici teminat  makbuzu veya banka teminat mektubu

·         Belediye borç ilişiği kesme yazısı.

·         Son üç yıl içinde faaliyet gösterdiğine dair Balıkçılar Derneğinden veya Ticaret Odasından alınmış ticaret sicil belgesi.

 

Kamu Tüzel Kişileri;

·         Tüzel kişilik adına ihaleye  katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belge

·         Ortak katılım  halinde, ortak girişim beyannamesi.

 

        Yukarıda sayılan belgeleri içeren dosyalarını Emlak ve İstimlak  Müdürlüğüne  17.11.2016 tarihi ihale saatine  kadar  

        vermeleri gerekmektedir.

3)       İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde Belediyemiz  Veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat  Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi, bu kanun  uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin  özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

4)       İhaleye katılacakların son üç yıl içinde faaliyet gösterdiğine dair Balıkçılar Derneğinden veya Ticaret Odasından alınmış ticaret sicil belgesini getirmeleri gerekmektedir.

5)       Açık arttırmaya katılacaklar %3 geçici teminat bedelini 17.11.2016 tarihinde ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmak zorunda olup, bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6)       İhaleye ait şartname Emlak İstimlâk Müdürlüğünden 100,00 TL‘lik makbuz karşılığı temin edilecektir.

7)       İhaleye katılacaklar geçici teminatı nakit olarak yatırmak istediklerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile bedelleri yatırabilirler.

8)       Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9)       İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10)   İhale 17.11.2016 tarihinde saat 10,00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda      yapılacaktır.

        İlan olunur.

 

                                                                                                                                         İlhan AYDIN

                                                                                                                               Emlak ve İstimlâk Müdürü