İLAN

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

05 Şubat 2018

İLAN

Küçükçekmece Belediye Başkanlığından

1-

İŞİN NİTELİĞİ     :Arsa satışı

PAFTA       : F21C21A3C

İHALE ŞEKLİ        :2886 Sayılı İhale Yasasının

                                   45. Maddesine göre

                                   Açık Teklif  Usulü

ADA          : 175

 

PARSEL NO          :  47

 

İLİ                             :İstanbul

YÜZÖLÇÜMÜ      :  90,54 m²

 

İLÇESİ                     :Küçükçekmece

CİNSİ                      :  Arsa

 

MEVKİİ                  :Halkalı/İstasyon

HİSSE DURUMU  :  Tam

 

MALİKİ                   :Küçükçekmece Belediyesi

 

TAPU TARİHİ       : 07/08/2017

 

                                                                                                                                                                    

2- İMAR DURUMU  : Halkalı, İstasyon Mahallesi,  90,54 m² miktarlı, F21C21A3C pafta, 175 ada 47 parsel,  Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında “Konut” alanında kalmaktadır.

 

3- a) TAHMİN EDİLEN BEDELİ   :  280.674,00  TL + %18 KDV

    b) GEÇİÇİ TEMİNAT BEDELİ  :  Toplam  muhammen bedel üzerinden alınır, oranı % 3 olup,

        8.420,22 TL’dir.                                                          

    c) ŞARTNAME BEDELİ               :  150,00 TL’dir.

 

4- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

    a) Bu iş için yatırılması gereken Geçici Teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ.Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

    b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Nüfus Cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belgeyi ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesi, ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ve Belediye borç ilişiği kesme yazısını, vergi  borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi içeren içeren dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 21/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar  vermeleri gerekmektedir.

5- İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde Belediyemiz Veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.

6- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan iştirakçilerin Geçici Teminat bedeli irat kaydedilecektir.

7- Satış peşin para iledir. Satışın kesinleşmesine müteakip yasal tebligat süresinden sonraki 15 gün içinde satış bedeli peşin ve nakit olarak Belediye Veznesi veya hesabına ödenecektir. Taşınmazın satış bedeli üzerinden KDV’si ve her türlü katkı, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.

8- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

10-İhale 22/02/2018 tarihinde saat 10.00’de Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

11- Söz konusu parsel üzerinde işgalcisine ait bina mevcut olup, bu bina satış işlemine (satış bedeline) dahil değildir.

12-Tapu bilgileri, K.Çekmece Tapu Müdürlüğünden görülebilir. Parsel üzerindeki takyidatlar için tapu kütüğündeki kayıtlar geçerlidir.

13-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Küçükçekmece İcra Daireleri ve Mahkemelerdir.

14-İş bu şartname 14 (Ondört) maddeden oluşmaktadır. 

                                                                                                                     

                                                                                                                                   İlhan AYDIN

                                                                                                                            Emlak ve İstimlâk Müdürü