İLAN

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

04 Ekim 2017

                                          T.C                                                           KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYEBAŞKANLIĞI           
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

 

SAYI    :10355790.03                                                                                                                                     .…/…/2016

KONU  : 

 

 

ASKI İLAN TUTANAĞI

 

 

İlgi: 05.09.2017 tarih ve 1132305-6036 sayılı Dilekçe

 

 

İlçemiz Küçükçekmece Halkalı, 753 sayılı kadastral parselin bulunduğu bölgede 2981/3290 sayılı yasalara göre ifraz ve şuyulandırma işlemleri yapılmak üzere Encümen kararı alınarak tapuda tescil işlemleri tamamlanmıştır. Daha sonra hissedarlar binalarının olduğu parsel ile adlarına tescil edilen tapularda farklılıklar olduğunu tespit ederek bu farklılığın giderilmesini 07.06.2017 tarih ve 1104792-39876 sayılı dilekçe ile talep etmiş yapılan incelemede, Halkalı, 8 pafta, 193 ada 15 parseldeki binanın 193 ada 16 parsel maliklerine ait olduğu, 193 ada 16 parseldeki binanın 193 ada 15 parsel maliklerine ait olduğu anlaşılmış ve 15.06.2017  tarih ve 2017/1100 sayılı Encümen Kararı ile uygun görülmüş ve kontrol ve onay işlemi için Tapu müdürlüğüne gönderilmiştir. Ancak İlgi dilekçe ekindeki 22.08.2017 Tarih ve E.1884744 Tapu Müdürlüğü yazısında ”tedavüller ve varsa ipotek alacakları ile miktarlarını gösteren ve hisse hatalarını gideren  ada dağıtım cetvellerinin hazırlanması, tasdikine ilişkin encümen kararı alınması ve 3194 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca bir ay süre ile ilan edilip kesinleşmesinden sonra tescilinin istenilmesi halinde talebin karşılanması gerekir” denilmektedir.

Söz konusu parselde ada dağıtım cetveli hazırlanmış olup 28/09/2017 tarih ve 2017/1705 sayılı encümen kararı alınarak 04.10.2017 tarihinde Müdürlüğümüz koridorunda ve Belediyemizin internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

      

        S.Sefa ŞEKER                             Recep DOĞAN                                       İlhan AYDIN

      Harita Mühendisi                               Harita Şefi                                Emlak ve İstimlâk Müdürü